Er det noen god grunn til å kildesortere?

 Avfallspyramiden

Avfall er en ressurs og en råvare. Ved å kildesortere:

  • Får vi rene materialer som blir til nye råvarer
  • Reduseres behovet for å ta ut naturressurser
  • Reduseres energiforbruket i produksjonen
  • Får du som forbruker et forhold til det du kaster

Avfallssortering er et meget viktig miljøtiltak. Det bidrar til reduserte klimautslipp og mindre lokal forurensning. Utslippene av klimagasser i Norge er nesten 5 prosent mindre enn de ellers kunne ha vært. Både husholdninger og næringsliv bidro til at utslippene ble 1,5 millioner tonn lavere i 2013

Det er viktig at vi tenker på hva hver enkelt av oss kan bidra med for å hindre at mye søppel oppstår og sørge for miljøvennlig behandling av det vi kaster.

1. Avfallsreduksjon

Det aller viktigste vi kan gjøre for å spare miljøet, er å hindre at avfall oppstår. Det gjør vi ved å la være å kjøpe ting som blir fort ødelagt eller la være å kjøpe engangsartikler.

2. Ombruk

Mål nummer to i avfallspolitikken er å bruke ting om igjen framfor å kaste. For den vanlige forbruker er gjenbruk og reparasjon viktige stikkord.

3. Materialgjenvinning

Mål nummer tre er materialgjenvinning. Det vil si at man utnytter avfallet på en slik måte at materialet beholdes helt eller delvis.

Vi sorterer avfallet vårt og samler de forskjellige avfallstypene hver for seg for eksempel plast, glass, metall og drikkekartonger. dette gjør at vi kan saml einn og sende disse avfallstypene tilbake til fabrikken og bruke det som råvare i produksjonen av nye varer. På denne måten holder vi avfallet, eller «ressursene» i et kretsløp, og reduserer behovet for å stadig hente ut nye naturressurser.

4. Energiutnyttelse

Når råstoffene ikke kan gjenvinnes til nye materialer lenger, bør de sendes til forbrenningsanlegg som lager varmt vann og strøm til oppvarming av boliger og bedrifter.

5. Deponering

Fra 1. juli 2009 ble det innført et forbud mot deponering av nedbrytbart avfall i Norge. Det betyr at alt avfall som inneholder biologisk nedbrytbart avfall for eksempel restavfall, hageavfall, papir, kartong og trevirke ikke lenger kan deponeres. Minst mulig skal gå til deponi.

 

Grønt Punkt har laget en pressemelding om sitt standpunkt rundt dette temaet etter at Schrødinger Katt hadde et innslag om nytteverdien av gjenvinning av spesielt drikkekartong på NRK 25. februar.  Se pressemeldingen her: http://www.mynewsdesk.com/no/grontpunkt/pressreleases/enoeyd-katt-bommer-paa-nytten-av-gjenvinning-1320820

 

 

Translate »