Farlig avfall på avveier

img0033k0053[1]Statistisk sentralbyrå (SSB) har siden 1999 samlet tall over mengden farlig avfall og håndtering av denne.

Statistikken viser at nesten 95 prosent av alt farlig avfall blir samlet inn og håndtert. Men 5 prosent – 70.000 tonn i 2013 – er det ikke gjort rede for. Det er et høyt tall. Det skal ikke store mengder til – avhengig av type farlig avfall og konsentrasjon – før det kan skje store skader. For å øke fortjenesten kan det være fristende ikke å gjennomføre avfallshåndtering forskriftsmessig, ved for eksempel å dumpe avfallet på ulovlige steder, drive ulovlig eksport, slippe det rett ut i bekker, i kloakken eller direkte i sjøen.

Den totale mengden farlig avfall har de siste ti årene økt med i gjennomsnitt 4,2 prosent årlig (fra 898.000 tonn i 2003 til 1,3 millioner tonn i 2013).

Kontroll med stadig mer

I 2013 utgjorde det farlige avfallet 12 prosent av avfallsmengden i Norge. Mengden faglig avfall «på avveie» – det som i statistikken blir kalt «farlig avfall til ukjent håndtering» – er blitt mindre de siste ti årene. SSB anslår at den årlige mengden slikt avfall har holdt seg på 70.000-80.000 tonn årlig siden 2008.

Går til forbrenning

– Vi antar at det aller meste av farlig avfall som ikke er registrert (deklarert) vil gå inn i det ordinære avfallsbehandlingssystemet, sammen med andre avfallstyper. Det meste vil da antakelig gå til forbrenning, siden de to største kategoriene til ukjent håndtering er «oljeholdig avfall» og «annet organisk avfall», sier Pål Spillum, leder av seksjon for avfall og gjenvinning i Miljødirektoratet.

 

Les hele artikkelen her: http://www.aftenposten.no/okonomi/Jakter-ulovlige-dynger-med-Google-og-luftfoto-8047253.html

 

 

 

Translate »